บุคลากรในอำเภอ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
นายราชิต สุดพุ่ม
นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
นายอำเภอทุ่งสง
นายไพศาล บุญล้อม
นายอำเภอปากพนัง
นายถาวร คงแก้ว
นายอำเภอท่าศาลา
นายนิยม ดวงส้ม
นายอำเภอขนอม
นายธำรง เขมะรัตน์
นายอำเภอร่อนพิบูลย์
นายศักดิ์ชัย ชัยเชื้อ
นายอำเภอชะอวด
นายสกล จันทรักษ์
นายอำเภอฉวาง
นายทินกร มุสิกวัตร
นายอำเภอสิชล
นายพิทักษ์ บริพิศ
นายอำเภอเชียรใหญ่
นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
นายอำเภอพิปูน
นายธัญญพัฒน์ พัฑฒิคงพันธุ์
นายอำเภอทุ่งใหญ่
นายสมโภช โชติชูช่วง
นายอำเภอหัวไทร
นายกิตติพันธ์ เพชรชู
นายอำเภอลานสกา
นายสมพงษ์ มากมณี
นายอำเภอพรหมคีรี
นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
นายอำเภอนาบอน
นายสุระ สุรวัฒนากุล
นายอำเภอบางขัน
นายณรงค์ สุขจันทร์
นายอำเภอจุฬาภรณ์
นายรังสรรค์ รัตนสิงห์
นายอำเภอถ้ำพรรณรา
นายนพ บุญล้อม
นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
นายธีระพล ช่วยเรียง
นายอำเภอพระพรหม
นายปรีชา คุ้มวงศ์
นายอำเภอนบพิตำ
นายชุมพล สุขใส
นายอำเภอช้างกลาง
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช