คณะผู้บริหาร กลุ่มงานปกครอง กลุ่มงานความมั่นคง กลุ่มการเงินและบัญชี
  บุคลากรภายในอำเภอ ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด  
 
   

บุคลากรภายในอำเภอ

   
 
-ว่าง--1
นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
081 - 8672033
นายทศพร จันทรประวัติ
นายอำเภอทุ่งสง
081 - 8672077
นายธัญญพัฒน์ พัฑฒิคงพันธุ์
นายอำเภอปากพนัง
081 - 8672064
นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
นายอำเภอท่าศาลา
081 - 8672099
--ว่าง--
นายอำเภอขนอม
081 - 8672141
นายยงยุทธ จิตสำรวย
นายอำเภอร่อนพิบูลย์
081 - 8672086
นายพิทักษ์ บริพิศ
นายอำเภอชะอวด
081 - 8672098
นายสมพงษ์ มากมณี
นายอำเภอฉวาง
081 - 8672080
นายวชิระ พันดุสะ
นายอำเภอสิชล
081 - 8672128
นายมนตรา พรมสินธุ
นายอำเภอเชียรใหญ่
081- 8672118
นายศิริพล พิพัฒน์รัตนเสรี
นายอำเภอพิปูน
081- 8672143
นายสุเทพ แก้วประดิษฐ์
นายอำเภอทุ่งใหญ่
081 - 8672140
นายสิทธิชัย เผ่าพันธ์ุ
นายอำเภอหัวไทร
081 - 8672130
นายกิตติพันธ์ เพชรชู
นายอำเภอลานสกา
081- 8672134
ว่าง
นายอำเภอพรหมคีรี
081 - 8672163
นายกฤษณะ ณ สงขลา
นายอำเภอนาบอน
081 - 8672152
นายชูศักดิ์ สบานแย้ม
นายอำเภอบางขัน
081 - 8672177
นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง
นายอำเภอจุฬาภรณ์
081 - 8672251
ว่าง
นายอำเภอถ้ำพรรณรา
081 - 8672184
นายชัยวรรณ นิยม
นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
081 - 8672192
นายวิทยา เขียวรอด
นายอำเภอพระพรหม
081 - 8672194
ว่าง
นายอำเภอนบพิตำ
081 - 8672253
นายธวัช หงษ์บิน
นายอำเภอช้างกลาง
081 - 8672254
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.