คณะผู้บริหาร กลุ่มงานปกครอง กลุ่มงานความมั่นคง กลุ่มการเงินและบัญชี
  บุคลากรภายในอำเภอ ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด  
 
   

บุคลากรภายในอำเภอ

   
 
-ว่าง--
นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
081 - 8672033
นายถาวร คงแก้ว
นายอำเภอทุ่งสง
081 - 867207
นายธัญญพัฒน์ พัฑฒิคงพันธุ์
นายอำเภอปากพนัง
081 - 8672064
นายสุระ สุรวัฒนากุล
นายอำเภอท่าศาลา
081 - 8672099
--ว่าง--
นายอำเภอขนอม
081 - 8672141
นายธำรง เขมะรัตน์
นายอำเภอร่อนพิบูลย์
081 - 8672086
--ว่าง--
นายอำเภอชะอวด
081 - 8672098
นายทินกร มุสิกวัตร
นายอำเภอฉวาง
081 - 8672080
นายพิทักษ์ บริพิศ
นายอำเภอสิชล
081 - 8672128
นายมนตรา พรมสินธุ
นายอำเภอเชียรใหญ่
081- 8672118
นายคำรบ เครือณรงค์
นายอำเภอพิปูน
081- 8672143
นายวรวิทย์ ช้อนทอง
นายอำเภอทุ่งใหญ่
081 - 8672140
นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
นายอำเภอหัวไทร
081 - 8672130
นายกิตติพันธ์ เพชรชู
นายอำเภอลานสกา
081- 8672134
นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง
นายอำเภอพรหมคีรี
081 - 8672163
นายกฤษณะ ณ สงขลา
นายอำเภอนาบอน
081 - 8672152
นายวิโรจน์ เทพพิทักษ์
นายอำเภอบางขัน
081 - 8672177
นายณรงค์ สุขจันทร์
นายอำเภอจุฬาภรณ์
081 - 8672251
นายรังสรรค์ รัตนสิงห์
นายอำเภอถ้ำพรรณรา
081 - 8672184
นายดรณ์ สมิตะเกษตริน
นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
081 - 8672192
นายสกุล ดำรงเกียรติกุล
นายอำเภอพระพรหม
081 - 8672194
นายพัลลภ สิงห์ทอง
นายอำเภอนบพิตำ
081 - 8672253
นายศิริพล พิพัฒน์รัตนเสรี
นายอำเภอช้างกลาง
081 - 8672254
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.