ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
27
29 ก.ย. 2563
2 กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
19
29 ก.ย. 2563
3 การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิตอล (DOPA-Digital ID) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
29 ก.ย. 2563
4 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
37
23 ก.ย. 2563
5 การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน (ทร.14) ตามระเบียบสำนักทะเบียนว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
23 ก.ย. 2563
6 การปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
37
08 ก.ย. 2563
7 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเปิดบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
42
08 ก.ย. 2563
8 การขยายผลการให้บริการประชาชนงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนรูปแบบใหม่ (New Normal) ดาวน์โหลดเอกสาร
91
20 ส.ค. 2563
9 การายงานผลการประเมิณสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
72
07 ส.ค. 2563
10 ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
03 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193| |194| |195| |196| |197| |198| |199| |200| |201| |202| |203| |204| |205| |206| |207| |208| |209| |210| |211| |212| |213| |214| |215| |216| |217| |218| |219| |220| |221| |222| |223| |224| |225| |226| |227| |228| |229| |230| |231| |232| |233| |234| |235| |236| |237| |238| |239| |240| |241| |242| |243| |244| |245| |246| |247| |248| |249| |250| |251| |252| |253| |254| |255| |256| |257| |258| |259| |260| |261| |262| |263| |264| |265| |266| |267| |268| |269| |270| |271| |272| |273| |274| |275| |276| |277| |278| |279| |280| |281| |282| |283| |284| |285| |286| |287| |288| |289| |290| |291| |292| |293| |294| |295| |296| |297| |298| |299| |300| |301| |302| |303| |304| |305| |306| |307| |308| |309| |310| |311| |312| |313| |314| |315| |316| |317| |318| |319| |320| |321| |322| |323| |324| |325| |326| |327| |328| |329| |330| |331| |332| |333| |334| |335| |336| |337| |338| |339| |340| |341| |342| |343| |344| |345| |346| |347| |348| |349| |350| |351| |352| |353| |354| |355| |356| |357| |358| |359| |360| |361| |362| |363| |364| |365| |366| |367| |368| |369| |370| |371| |372| |373| |374| |375| |376| |377| |378|
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.