หนังสือราชการ(จังหวัด)
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครองออกตามความในกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
6
29 มิ.ย. 2565
2 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
27 มิ.ย. 2565
3 การกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 รอบที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
27 มิ.ย. 2565
4 แนวทางการขอมีหนังสือรับรองการพาและใ้ช้อาวุธปืนฝ่ายปกครอง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
23 มิ.ย. 2565
5 การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานกรณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
20 มิ.ย. 2565
6 โครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
20 มิ.ย. 2565
7 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมพัฒนาองค์ความรู้ว่าด้วยเรื่องของศาลเจ้าในความปกครองของทางราชการผ่านระบบออนไลน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
09 มิ.ย. 2565
8 การสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมการปกครองกรณีเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
07 มิ.ย. 2565
9 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการส้รางความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนพื้นที่ชายแดน (G-IPPC) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
26 พ.ค. 2565
10 ขอความร่วมมือสอบถามข้อมูลหอกระจายข่าว ดาวน์โหลดเอกสาร
36
25 พ.ค. 2565
11 การคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารในกรณีใบอนุญาตหมดอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
19 พ.ค. 2565
12 ร้องเรียนการให้บริการของสำนักทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร
89
05 พ.ค. 2565
13 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างและจัดต้ังมัสยิด ดาวน์โหลดเอกสาร
53
02 พ.ค. 2565
14 การลงทะเบียนผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
02 พ.ค. 2565
15 การจัดหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ในโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
02 พ.ค. 2565
16 การขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการแก้ปัญหาบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
02 พ.ค. 2565
17 แนวทางการแก้ไขปัญหาการถอดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คโทรนิกส์โดยการเผา ดาวน์โหลดเอกสาร
43
29 เม.ย. 2565
18 การใช้งานระบบการสั่ง หรือนำเข้าดอกไม้เพลิง (แบบ ป.2) และระบบการสั่ง หรือนำเข้าสิ่งเทียมอาวุธปืน(แบบ ป.2) ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ในรูปแบบ G2G ดาวน์โหลดเอกสาร
63
19 เม.ย. 2565
19 ขอความร่วมมือเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน การระบาดของโรคไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
50
18 เม.ย. 2565
20 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย แนวทางการปฏิบัติศาสนกิจและการจัดกิจกรรมในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1443 (พ.ศ.2565) (ฉบับที่ 1/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
08 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164|  |165|  |166|  |167|  |168|  |169|  |170|  |171|  |172|  |173|  |174|  |175|  |176|  |177|  |178|  |179|  |180|  |181|  |182|  |183|  |184|  |185|  |186|  |187|  |188|  |189|  |190|  |191|  |192|  |193|  |194|  |195|  |196|  |197|  |198|  |199
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.