Untitled Document
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
  คณะผู้บริหาร กลุ่มงานปกครอง กลุ่มงานความมั่นคง กลุ่มการเงินและบัญชี
  บุคลากรภายในอำเภอ ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด  
 
   

กลุ่มงานความมั่นคง

   
 
นายประสงค์ จันทร์หยู
ป้องกันจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายมนตรี ชนะศักดิ์
เจ้าพนักงานปกครอง
นายสมนึก หวันสู
เจ้าพนักงานปกครอง
นายนิพนธ์ กัมพลานนท์
เจ้าหน้าที่ปกครอง
นางณัฏฐินี ชายวงศ์
เจ้าหน้าที่ปกครอง
นายคำนึง ศรียะเทพย์
เจ้าหน้าที่ปกครอง
นางสาววนิดา เกิดเกลี้ยง
พนักงานราชการ
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.